slo | eng

Pozdravljeni! Člani knjižnega kluba kupujejo ceneje. Prijavite se!

Natisni to stran  Pošlji prijatelju

JAMA - arhiv april 2009

The Journal of the American Medical Association - slovenska izdaja
ISSN 1318-1092
 

JAMA, št. 2, april 2009


Na jezeru # 67, Fedor Džamonja

Kazalo: JAMA, št 2, april 2009

Uvo­dnik

Pro­ble­ma­ti­ka pre­ven­ti­ve spol­no pre­nos­lji­vih okužb med mo­ški­mi, ki ima­jo spol­ne odno­se z mo­ški­mi
Boš­tjan Mla­kar

Pre­gle­dni čla­nek

Obre­za­nost in tve­ga­nje za oku­žbo s HIV-om in s spol­no pre­nos­lji­vi­mi oku­žba­mi pri mo­ških, ki ima­jo spol­ne odno­se z mo­ški­mi. Me­ta­a­na­li­za
Gre­go­rio A. Mil­lett, Step­hen A. Flo­res, Gary Marks, J. Bailey Re­ed, Jeffrey H. Herbst

Stal­no po­di­plom­sko izo­bra­že­va­nje

Stran za bol­ni­ke

He­li­co­bac­ter pylori

Me­di­cin­ske no­vi­ce in obe­ti

Na med­na­ro­dni kon­fe­ren­ci o AIDS-u po­u­da­ri­li te­sno po­ve­za­nost pre­pre­če­va­nja in zdrav­lje­nja
Jo­an Step­hen­son

Svet v me­di­ci­ni

No­vi tar­či za an­ti­bi­o­ti­ke; Opo­reč­no mle­ko za do­jen­čke; Ge­net­ska za­se­bnost; Sta­rej­ši oče­tje
Jo­an Step­hen­son

La­bo­ra­to­rij­ska po­ro­či­la

Ključ do pre­e­klam­psi­je; Gen za oče­sne bo­lez­ni; No­ve li­ni­je ma­tič­nih ce­lic; Do­bro ma­šče­vje
Tracy Ham­pton

Ve­li­ke vi­zi­te v bol­ni­šni­ci Johns Hop­kins

Mo­bi­li­za­ci­ja bol­ni­kov v eno­tah in­ten­ziv­ne te­ra­pi­je. Iz­bo­ljša­nje živ­čno-mi­šič­ne osla­be­lo­sti in te­le­snih fun­kcij.
Da­le M. Ne­ed­ham

Av­tor­ski pri­spe­vki

Po­ru­šen si­stem in­dus­trij­sko spon­zo­ri­ra­ne­ga kli­nič­ne­ga ra­zi­sko­va­nja
Mar­cia An­gell

In­dus­trij­ska pod­po­ra me­di­cin­ske­mu izo­bra­že­va­nju
Ar­nold S. Rel­man

Raz­kri­tje re­zul­ta­tov ge­net­skih ra­zi­skav po smr­ti otrok
Adri­en­ne C. Sexton, Sylvia A. Met­cal­fe

Se­kven­čno zdrav­lje­nje oku­žbe z bak­te­ri­jo He­li­co­bac­ter pylori. Čas je, da ra­zmi­sli­mo o pre­sko­ku
Ni­mish Va­kil, Di­no Va­i­ra

Iz­vleč­ki

Uče­nje zdrav­stve­nih stro­kov­nja­kov po med­mre­žju. Me­ta­a­na­li­za

Demograf­ske zna­čil­no­sti, zdrav­lje­nje in krat­ko­roč­ne po­sle­di­ce pe­ne­tran­tnih žil­nih voj­nih po­škodb

Po­da­ljša­na se­da­ci­ja in/ali anal­ge­zi­ja in 5-let­ni ne­vro­lo­ški raz­voj­ni izid pri prez­go­daj ro­je­nih no­vo­ro­jen­čkih: Re­zul­ta­ti ko­hor­te EPI­PA­GE

Traj­no ali ob­ča­sno pro­fi­lak­tič­no zdrav­lje­nje z ami­o­da­ro­nom za pre­pre­če­va­nje atrij­ske fi­bri­la­ci­je. Ran­do­mi­zi­ra­na ra­zi­ska­va

Me­ta­a­na­li­za ran­do­mi­zi­ra­nih ra­zi­skav, ki so oce­nje­va­le uči­nek žve­čil­ne­ga gu­mi­ja na hi­trej­še po­o­pe­ra­tiv­no okre­va­nje po ko­lek­to­mi­ji

Kar­di­o­va­sku­lar­no sle­de­nje šol­skih otrok po pe­ri­na­tal­ni apli­ka­ci­ji glu­ko­kor­ti­ko­i­dov pri prez­go­daj ro­je­nih otro­cih: Pe­ri­na­tal­no zdrav­lje­nje z glu­ko­kor­ti­ko­i­di in kar­di­o­va­sku­lar­no sle­de­nje  


*ARHIV*   *NAPOVEDUJEMO*   *AKTUALNA ŠTEVILKA*
*NAROČNINA*   *OGLASI*   *UREDNIŠTVO*   *UREDNIŠKI ODBOR*   *KOLOFON*

Slovenska izdaja objavlja prevode izbranih člankov iz zdravniških revij JAMA in Archives Journals, ki jih izdaja Ameriško zdravniško društvo (JAMA, American Medical Association). Izhaja v Sloveniji po licenci American Medical Association.

Info: slo.jama@gmail.com - JAMA, p. p. 4317, 1001 Ljubljana


Vse cene v spletni knjigarni že vsebujejo DDV.

Izdelava spletnih strani: boomerank
© 2006-2013 založba Didakta | Zaupnost podatkov | Pravno obvestilo | Piškotki
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se