DIDAKTA založništvo in izobraževanje d.o.o., Želežniška cesta 5, 4248 Lesce

Revija Didakta

Navodila avtorjem člankov in postopek obravnave prispevkov

Članki za objavo v reviji Didakta naj praviloma obsegajo okrog 16.500 znakov s presledki ali okrog 2.500 besed. Krajše ali daljše članke bo uredništvo vzelo v presojo. Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov revija@didakta.si.

Zaželeno je, da besedilu priložite ustrezno slikovno gradivo: slike, fotografije, risbe in podobno. Elektronske fotografije ali skeni fotografij morajo biti ustrezne kakovosti (10 cm, 300 dpi). Po potrebi slikovno gradivo opremite s podnapisi. Avtorica ali avtor mora sam poskrbeti za upoštevanje avtorskih pravic oziroma pridobiti ustrezno dovoljenje za enkratno objavo slikovnega gradiva v reviji Didakta pri nosilcih avtorski pravic. Prav tako je avtorica ali avtor sam dolžan poskrbeti za spoštovanje zasebnosti pri morebitnih prizadetih osebah objavljenih na fotografijah.


Podatki o avtorici ali avtorju naj vsebujejo naslednje elemente: ime in priimek, morebitni akademski naziv in položaj, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in elektronski naslov. Članek mora imeti kratek poveden naslov in morebitni podnaslov. Članek naj ima povzetek v obsegu okrog 100 besed in seznam petih ključnih pojmov, če gre za raziskovalni oziroma znanstveni članek. Pri pisanju upoštevajte strokovna (in znanstvena) načela pisanja. Članek naj bo smiselno razdeljen na poglavja z ustreznimi podnaslovi. Učnih priprav ne objavljamo. V kolikor ste pri pisanju članka uporabili literaturo ali vire, naj bodo le ti navedeni na koncu članka v abecednem vrstnem redu v naslednji obliki:

Članek v reviji

Vovk Korže, A. (2014): Slovenija – učna regija za izkustveno izobraževanje. Vzgoja in izobraževanje, let. 45 (št. 1/2): str. 106112.

Članek v zborniku

Rus, V. (2004): Izobraževanje kot privatna in javna dobrina. V: Macura Dušan (ur.), Babšek Jana (ur.) Kakšna bo šola prihodnosti?, str. 7177. Radovljica: Didakta.

Zbornik

Enever, J. (ur.), Moon, J. (ur.) in Raman, U. (ur.) (2009): Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives. Reading: Garnet Education.

Knjiga

Globovnik, N. (2010): Vloga človeških virov za razvoj ekološkega kmetijstva v Podravski regiji. Maribor: Filozofska fakulteta, UM – magistrsko delo.

Elektronski vir z avtorjem ali urednikom

Lipovec Oštir, A. (2010): Organizacija in okoliščine izvajanja zgodnjega učenja tujih jezikov na osnovnih šolah. V: Lipovec Oštir, A. (ur.) in Saša, J. (ur.): Pot v večjezičnost – zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole,  str. 1630. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Dostopno na http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf, 31. 7. 2014.

Elektronski vir brez avtorja ali urednika

Vir 1: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (2013): Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014­2018. Dostopno na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/

Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Resolucija__sprejeto_besedilo__15.7.2013_.pdf , 10. 5. 2014.


Uporabljena literatura naj bo v članku navedena na naslednji način:

Članek, monografija, vir

(Globovnik 2010)

Posamezen del članka, monografije ali vira

(Globovnik 2010, 132139)

Dva deli istega avtorja objavljena istega leta

(Globovnik 2010a; Globovnik 2010b)

Dva avtorja istega dela

(Horvatin in Matoh 2011)

Večje število avtorjev/urednikov istega dela

(Enever in drugi 2009)

Elektronski vir brez avtorja/urednika

(Vir 1)


POSTOPEK OBRAVNAVE PRISPEVKOV

Avtorice in avtorji naj članke sledeč zgornjim navodilom pošljejo na naslov revija@didakta.si. Postopek obravnave člankov je sledeč:

  • sprejem članka: Članek je presojan glede na upoštevanje navodil; prispevki, ki ustrezajo navodilom, so uvrščeni na seznam za uredniški pregled.
  • seznam za uredniški pregled: Članek je uvrščen na seznam, kjer počaka na uredniško obravnavo (običajno do uvrstitve v posamezno številko pri tem se upošteva kvaliteta prispevka, njegova aktualnost, čas pošiljanja v obravnavo, uredniška sestava posamezne številke …).
  • uredniški pregled in pošiljanje korektur: Članek je podrobno pregledan (slovnično in vsebinsko) ter nato poslan v korekture avtorju; ta postopek se lahko ponovi večkrat, dokler članek ne ustreza vsem strokovnim merilom objave.
  • sprejetje v objavo: Ustrezen članek se uvrsti v aktualno številko revije. Avtorica ali avtor prejme obvestilo, kdaj bo prispevek objavljen.
  • objava: Članek je objavljen. Avtorica ali avtor po pošti prejme svoj avtorski izvod skupaj s potrdilom o objavi.
Že objavljenih prispevkov ali prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne sprejemamo v objavo. Pridržujemo si pravico do manjših sprememb.
 
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispeli članek brez obrazložitve zavrne.

dr. Martin Uranič
urednik revije Didakta